(044)417-82-77
417-87-16
417-03-24
417-18-29
e-mail:info@silk.org.ua
АКЦІОНЕРАМ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

       Протокол № 1/2011 від 29 квітня 2011р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ»

м. Київ, 2011 рік

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Виконавчий орган (далі – Положення)публічного акціонерного товариства «Київський шовковий комбінат» (далі – Товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Виконавчого органу Товариства (далі – Виконавчий орган), а також права, обов’язки та відповідальність членів Виконавчого органу.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення статуту Товариства.

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

 

2.1. Особою, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу є генеральний директор (далі – Генеральний директор) Товариства.

2.2. Генеральний директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. 2.3. Завдання Генерального директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

2.4. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції інших органів Товариства.

2.5. Компетенція Генерального директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту. Генеральний директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції керівників структурних підрозділів, якщо таке право передбачено Статутом Товариства.

2.6. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує і забезпечує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, встановлених Статутом і чинним законодавством.

 

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

 

3.1. Генеральний директор має право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

- в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

- представляти інтереси Товариства у відносинах з державними та недержавними органами, підприємствами, установами, організаціями, в тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти) від імені Товариства, в тому числі зовнішньоекономічні;

- надавати пропозиції Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямами діяльності Товариства;

- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

- вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, визначених Статутом Товариства;

- отримувати справедливу винагороду за виконанням своїх функцій, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

3.2. Рішення Генерального директора, прийняті в межах його компетенції (у формі наказів, розпоряджень тощо), є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Генеральний директор здійснює контроль за виконанням прийнятих ним рішень. Накази та розпорядження Генерального директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути надані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

3.3. Генеральний директор зобов’язаний:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;

- не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій Виконавчого органу, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;

- своєчасно надавати Наглядовій раді, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до внутрішніх документів Товариства.

3.4. Генеральний директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями (бездіяльністю), у розмірі таких збитків, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності Генерального директора повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.6. Порядок притягнення Генерального директора до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та внутрішніми документами Товариства.

 

4. ОБРАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

 

4.1. Генеральним директором може бути обрана будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства. Генеральним директором не може бути особа, якій згідно з чинним законодавством заборонено обіймати посади в органах управління товариств. 

4.2. Генеральний директор обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком на 3 (три) роки, і може переобиратися необмежену кількість разів. При однаковій кількості голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

4.3. Обрання вважається таким, що відбулося, з моменту прийняття відповідного рішення Наглядової радою.

4.3. З Генеральним директором укладається контракт, що підписує від імені Товариства Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою, в якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Умови контракту визначаються Наглядовою радою Товариства.

4.4. Право висувати кандидатів для обрання на посаду Генерального директора мають члени Наглядової ради Товариства.

4.5. Кандидати, які висуваються для обрання на посаду Генерального директора мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- є дієздатними та правоздатними;

- володіють високими професійними якостями та кваліфікацією, необхідними для здійснення поточної діяльності Товариства;

- володіють базовими навичками з питань корпоративного управління;

- не мають потенційного конфлікту інтересів з Товариством.

4.6. Кандидат, якого висунули для обрання на посаду Генерального директора, має право зняти свою кандидатуру до або під час засідання Наглядової ради Товариства до проведення голосування, письмово повідомивши про це Голову Наглядової ради.

4.7. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково Наглядовою радою у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом. Генеральний директор може бути у будь-який час усунутий від виконання своїх обов'язків.

4.8. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його обов’язки виконує призначена ним особа.

 

5. ЗВІТНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

 

5.1. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

5.2. За підсумками року Генеральний директор зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами.

5.3. Генеральний директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства про:

- виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

- фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;

- стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;

5.4. Звіт Генерального директора складається у письмовій формі і повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Генеральним директором в усній формі на Загальних зборах та засіданні Наглядової ради Товариства.

5.5. Окрім регулярних звітів Наглядовій раді Товариства, Генеральний директор зобов'язаний:

- на письмову вимогу Наглядової ради Товариства звітувати на найближчому засіданні Наглядової ради Товариства з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової ради Товариства. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення.

- на письмову вимогу членів Наглядової ради Товариства своєчасно надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання членами Наглядової ради Товариства своїх функцій;

- негайно інформувати Наглядову раду Товариства про надзвичайні події;

- надавати Наглядовій раді Товариства видані накази та розпорядження.

 

Голова Загальних зборів_______________ Васечко І.В.

 

Секретар Загальних зборів_____________ Сидоренко Л.А.